Metodyka

Studium Zawodowe Trenera Zmiany NOVO jest programem, który powstał w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia trenerskie i coachingowe. Nie jest to typowa szkoła trenerów, która koncentruje się na rozwoju umiejętności związanych z uczeniem innych. Jest to program, który zaprasza do głębszej pracy z innymi – zarówno w relacji indywidualnej jak i grupowej.

Podstawą programu jest model NOVO, który jest wyrazem filozofii naszego podejścia do pracy z innymi.

Model NOVOModel NOVO porządkuje kluczowe z naszej perspektywy elementy procesu wspierania innych – ważne zarówno w relacji indywidualnej i grupowej. Istotnych w naszym podejściu jest 5 elementów: PROCESY, KONTEKSTY, POSTAWA, UMIEJĘTNOŚCI i SYSTEMY.

PROCESY – Są centralną osią modelu. Pokazują, w jaki sposób projektujemy procesy wsparcia w zmianie:

 • Budowanie bezpieczeństwa – Każdy proces wsparcia rozpoczyna się od zbudowania trwałej, opartej na zaufaniu i partnerstwie relacji. Trener Zmiany, niezależnie, czy pracuje z grupą czy jednostką, troszczy się o to, aby każdy uczestnik czuł się bezpiecznie. Mamy przekonanie, że proces zmiany przebiega skuteczniej, gdy każda ze stron (trener, uczestnik, grupa) czują się w relacji ze sobą dobrze.
 • Tworzenie okazji do doświadczania – Trener Zmiany stwarza poszczególnym uczestnikom procesów zmiany okazje do pogłębienia wiedzy na swój temat. W bezpiecznych warunkach zaprasza do wychodzenia poza strefę komfortu, jednak z pełnym poszanowaniem gotowości do zmiany. Inspiruje, zaprasza do skonfrontowania się z tym, co trudne, pomaga eksplorować emocje, przekonania, wartości. Stosując różne metody pracy zaczerpnięte z coachingu, counsellingu, teorii procesów zmiany, podejścia systemowego, treningu uważności i wielu innych, zaprasza do kreowania własnej, lepszej przyszłości.
 • Wspieranie wdrożenia – Proces zmiany jest procesem długofalowym. Nie dzieje się tylko na sali warsztatowej, gdy grupa pracuje razem z Trenerem, czy w sesji indywidualnej. Z jednej strony uczymy, jak projektować procesy wsparcia, a z drugiej sami to wsparcie oferujemy, dla wszystkich tych, którzy ukończą Studium Zawodowe Trenera Zmiany. Pokazujemy, jak wykorzystywać poznane umiejętności w praktyce. Budujemy społeczność absolwentów, która się wspiera. Oferujemy superwizje i wsparcie w rozpoczęciu praktyki trenerskiej.

KONTEKSTY – Odnoszą się do poziomów pracy Trenera Zmiany. W trakcie trwania Studium jesteśmy wyczuleni, na każdy z poziomów i pracy na tych trzech poziomach uczymy:

 • Kontekst zadaniowy – W trakcie trwania Studium uczymy konkretnych zachowań, technik i metod wspierających zmiany. Uczestnicy zdobywają konkretną wiedzę i umiejętności, jak pracować na głębszych poziomach.
 • Kontekst interpersonalny – Trener Zmiany stwarza okazję do wchodzenia w oparte na otwartości i autentyczności relacje z innymi uczestnikami programu. Zaprasza do przyglądania się sobie w relacjach z innymi. To powoduje, że oprócz wiedzy rozwijają satysfakcjonujące relacje.
 • Kontekst intrapsychiczny – Program zaprasza to głębokiej pracy osobistej. Struktury są tak zaprojektowane, aby każdy z uczestników miał możliwość doświadczenia indywidualnego procesu zmiany. Ucząc się wspierania w zmianie, uczestnicy sami tej zmiany doświadczają na sobie. W tym zakresie Studium jest bliższe coachingowi grupowemu, niż klasycznym programom trenerskim.

POSTAWY – Są kluczowym elementem modelu, bo mówią o tym, jak widzimy swoją rolę Trenera Zmiany i jakich postaw uczymy. W trakcie trwania kursu tacy staramy się być:

 • Akceptujący – Niezależnie jakie masz pochodzenia, płeć, wykształcenie, poglądy religijne i polityczne bezwarunkowo akceptujemy Ciebie takim jaki jesteś. Wierzymy, że jesteś niezależną, mądrą i piękną osobą, której należy się szacunek.
 • Angażujący – Ta szkoła jest dla nas czymś więcej, niż zwykły kurs szkoleniowy. Wspieranie innych w zmianie jest częścią naszego powołania, pasją. Uwielbiamy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Możesz liczyć z naszej strony na pomoc i wsparcie. Do tego też będziemy Cię zachęcali w trakcie Twojej Podróży do bycia Trenerem Zmiany.
 • Inspirujący – Nasza rola to pokazywanie Ci możliwych kierunków działania. Sami permanentnie się doskonalimy, rozwijamy, superwizujemy, po to, aby zaoferować Ci to, co naszym zdaniem jest warte poznania i wykorzystywania w pracy Trenera Zmiany.
 • Spójny – Według nas, zadaniem Trenera Zmiany jest wspieranie innych w tym, aby byli spójni z samym sobą, aby urzeczywistniali swój potencjał i realizowali swoje powołanie. My poszukujemy swojej spójności i ją staramy się urzeczywistniać. Do poszukiwania Twojej Własnej Spójności będziemy Cię w trakcie Studium zapraszali.

UMIEJĘTNOŚCI – To, to, co umożliwia nam wspieranie innych w zmianie. Czy pracujemy w relacji indywidualnej, czy z grupą albo zespołem korzystamy z czterech umiejętności:

 • Facylitowanie – Trener Zmiany dzięki temu, że rozumie dynamikę procesów grupowych, psychologiczne mechanizmy zmiany, poprzez swoje interwencje i wykorzystywanie różnych technik i narzędzi, może w sposób świadomy kierować procesami zmiany.
 • Moderowanie – Ta umiejętność odnosi się do tych sytuacji, gdzie Trener Zmiany pracuje z grupami lub zespołami. Wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy wchodzą ze sobą w relacje, umiejętność wspierania interakcji zachodzących miedzy nimi jest niezwykle ważna. Pokazujemy, jak zachęcać do otwartości, do wyrażania swoich emocji i potrzeb.
 • Informacja zwrotna – Umiejętność konstruktywnej informacji zwrotnej jest jedną z kluczowych umiejętności każdego trenera, nie tylko Trenera Zmiany. Proces zmiany zachodzi szybciej, gdy uczestnik procesu ma szanse zweryfikowania własnych wyobrażeń o sobie z perspektywą drugiej, życzliwej mu osoby. W trakcie Studium uczymy jak udzielać informacji zwrotnych w sposób akceptujący, inspirujący i spójny ze sobą.
 • Wspieranie – Odnosi się zarówno do niesienia pomocy uczestnikom procesu zmiany, jak i umiejętnego stawiania wyzwań. Trener Zmiany dzieli się wiedzą, jest obecny, pozwala na wyrażanie emocji, sam dzieli się swoimi emocjami, pomaga zidentyfikować zasoby i dostępne wsparcie społeczne.

SYSTEMY – To ostatnia ze składowych modelu NOVO. Projektując procesy zmiany staramy się uwzględniać wszystkie istotne elementy oddziaływujące na uczestników tych procesów:

 • Jednostka – Zapraszamy do identyfikowania indywidualnych sił wspierających i hamujących zmiany. Prowadząc warsztaty zmiany zawsze w centrum jest pojedynczy uczestnik: jego obawy, potrzeby i oczekiwania.
 • Grupa – Tak aranżujemy sytuacje warsztatowe, aby grupa była wsparciem dla pojedynczych osób. Dbamy, aby członkowie grupy się wspierali, dzielili doświadczeniami, dawali sobie wsparcie emocjonalne.
 • Organizacja – Szczególnie, kiedy pracujemy z grupami w kontekście biznesowym, wiemy, jak ważne jest uwzględnianie kultury organizacyjnej w procesach zmiany. Może ona wspierać zmianę, ale może też ją sabotować. Organizacje kierują się swoimi wartościami. Trener Zmiany przyjmuję rolę badacza, który z ciekawością odkrywa skomplikowane powiązania i relacje wewnątrz organizacyjne. Uznaje je.
 • Społeczność – Trener Zmiany wspiera innych w realizacji ich własnego powołania. Ma na uwadze szerszą perspektywę, niż bezpośrednia relacja z uczestnikiem procesu zmiany czy grupą. Zadaje pytania o sens zmian, ich wpływ na innych, na bliższe i dalsze otoczenie.

Model NOVO jest wyznacznikiem, w jaki sposób my jako Trenerzy NOVO pracujemy w trakcie Studium Zawodowego Trenera Zmiany, jak my rozumiemy swoją rolę. Ale taż pokazuje, jaki jest fundament programu Studium i czego w trakcie kursu staramy się uczyć.